Engineering Technical Solutions


SOFTWARE • APP DEVELOPER JOB DETAILS


PHP DEVELOPER WITH SQL EXPERIENCE

MAY 08, 2021 PHP DEVELOPER WITH SQL EXPERIENCE. ViBa Direct is seeking an experienced developer with strong experience in PHP 7+, JQuery, Bootstrap, and MySQL in Vietnam to join the ViBa team. In this role, you will be responsible for working with the internal team to create interactive features and a robust communication platform to ensure user experience and positive customer service. Please feel free to send an updated resume if interested.

Primary Job Duties: Solid Business Analyst skills. The reason we need this is that we are not seeking someone who will simply do what they are told to do, we are seeking this particular person to ask the right questions as they go through the work needed on this project. The website being upgraded is not well established as an interaction between users and its content (yep, I bet you would have guessed that). Experts on this application do exist...but they will not be available at the snap of a finger...so, those solid problem solving skills (that's where the puzzle point came up earlier in this job description) are important.

Required Experience Skills:

  • Fluent with PHP, Laravel, MySQL, APIs (RESTful). Thông thạo PHP, Laravel, MySQL, APIs (RESTful).
  • Working knowledge of JavaScript * Experience with SASS. Kiến thức sử dụng JavaScript và APIs (RESTful).

At ViBa Direct, we are looking to recruit and retain only the best and brightest. If you like working with emerging technologies, using your unique personal skills to solve technical, functional, and organizational issues, please Tony Nguyen

MAY 08, 2021Cần Chuyên Viên Thiết Kế PHP + MySQL. ViBa Direct đang tìm một chuyên viên thiết kế có kinh nghiệm vững chắc với PHP 7+, JQuery, Bootstrap và MySQL tại Việt Nam để tham gia nhóm ViBa. Với vai trò này, bạn sẽ tiếp nhận trách nhiệm làm việc với chuyên viên nội bộ để tạo ra các tính năng tương tác và nền tảng giao tiếp sinh động nhằm đảm bảo trải nghiệm người dùng và phát triển dịch vụ khách hàng. Vui lòng gửi một bản sơ yếu lý lịch cập nhật ̣đến Tony Nguyen nếu hứng thú.

Nhiệm Vụ Công Việc Chính: Có Kinh nghiệm với kỹ năng Phân Tích Kinh Doanh. Lý do chúng tôi cần điều này là vì chúng tôi không phải kiếm chuyên viên kỹ thuật đơn giản chỉ để làm những gì họ được yêu cầu, chúng tôi đang tìm chuyên viên kỹ thuật với kỹ năng Phân Tích Kinh Doanh cụ thể này để hỏi những câu hỏi phù hợp khi họ thực hiện công việc cần thiết trong dự án này.

Trang web đang được nâng cấp không được thiết lập hoàn hảo lắm vì sự thiếu sót trao đổi thông tin trực tiếp giữa người dùng và chương trình mạng (vâng, tôi cá là bạn sẽ đoán được điều đó). Các chuyên gia trong ứng dụng này thực sự có...nhưng họ sẽ không có sẵn trong tích tắc để giúp...vì vậy, những kỹ năng giải quyết vấn đề nan giải phải có đó (đó là vấn đề chính được yêu cầu ở phần trên khi mô tả công việc này) rất quan trọng.

Kỹ Năng Kinh Nghiệm Cần Thiết: Thông thạo PHP, Laravel, MySQL, APIs (RESTful). Kiến thức sử dụng JavaScript và APIs (RESTful).