Engineering Technical Solutions


SOFTWARE • APP DEVELOPER JOB BOARDS


PHP DEVELOPER WITH SQL EXPERIENCE

MAY 08, 2021PHP DEVELOPER WITH SQL EXPERIENCE. ViBa Direct is seeking an experienced developer with strong experience in PHP 7+, JQuery, Bootstrap, and MySQL in Vietnam to join the ViBa team. In this role, you will be responsible for working with the internal team to create interactive features and a robust communication platform to ensure user experience and positive customer service. Please feel free to send an updated resume Tony Nguyen if interested.

MAY 08, 2021 — Cần Chuyên Viên Thiết Kế PHP + MySQL. ViBa Direct đang tìm một chuyên viên thiết kế có kinh nghiệm vững chắc với PHP 7+, JQuery, Bootstrap và MySQL tại Việt Nam để tham gia nhóm ViBa. Với vai trò này, bạn sẽ tiếp nhận trách nhiệm làm việc với chuyên viên nội bộ để tạo ra các tính năng tương tác và nền tảng giao tiếp sinh động nhằm đảm bảo trải nghiệm người dùng và phát triển dịch vụ khách hàng. Vui lòng gửi một bản sơ yếu lý lịch cập nhật ̣đến Tony Nguyen nếu hứng thú.

List your weekly first free ads for hire here. Post Jobs and Find Qualified Candidates Fast. Reach professionals with just the right skills and experience. Free job posting here allow employers to post jobs for free with registration